• امروز یک شنبه بیست و پنجم آذر 1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

احراز هویت

احراز هویت

دوره تربیت مربی حافظان قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جواب استفتائات از مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

جواب استفتائات از مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

احکام خمس(هبه، هديه، جايزه بانکی، مهر و ارث)

 پنج شنبه 3 اسفند 1396   86  0      

س ۸۵۱. آيا هبه و هديه عيد (عيدی) خمس دارد؟
ج. هبه و هديه خمس ندارد، هرچند احوط اين است که اگر از مخارج سال زياد بيايد، خمس آن پرداخت شود.

س ۸۵۲. آيا به جايزه هايی که توسط بانک ها و صندوق های قرض الحسنه به افراد پرداخت می شود، خمس تعلّق می گيرد يا خير؟
ج. خمس در جايزه ها و هديه ها واجب نيست.

س ۸۵۳. آيا مبالغی که بنياد شهيد به خانواده های شهدا می پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، خمس تعلّق می گيرد؟
ج. چيزی که بنياد شهيد به خانواده های عزيز شهدا هديه می کند، خمس ندارد.

س ۸۵۴. آيا نفقه ای که شخصی از طرف پدر يا برادر يا يکی از اقوام دريافت می کند، هديه محسوب می شود يا خير؟ در صورتی که نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد، آيا بر نفقه گيرنده پرداخت خمس آن چه که از او می گيرد، واجب است؟
ج. تحقق عنوان هبه و هديه تابع قصدِ دهنده است ودر فرض سؤال بر نفقه گيرنده پرداخت خمس آن واجب نيست.

س ۸۵۵. به دخترم يک واحد مسکونی به عنوان جهيزيه عروسيش داده ام، آيا اين واحد مسکونی خمس دارد؟
ج. اگر هبه واحد مسکونی که به دخترتان بخشيده ايد، عرفاً مطابق شأن شما محسوب شود، و در بين سال خمسی بخشيده باشيد، دادن خمس آن واجب نيست.

س ۸۵۶. آيا جايز است که انسان مالی را قبل از گذشت يک سال بر آن، به همسرش هديه دهد، با آن که می داند وی آن مال را برای خريد خانه در آينده و يا مخارج ضروری، ذخيره خواهد کرد؟
ج. اين کار جايز است و مالی که به همسرتان بخشيده ايد، اگر به مقداری باشد که عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صوری و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

س ۸۵۷. زن و شوهری برای اين که خمس به اموال آن ها تعلّق نگيرد، قبل از رسيدن سال خمسی شان، اقدام به هديه کردن سود سالانه خود به يکديگر می کنند، اميدواريم حکم خمس آن ها را بيان فرماييد.
ج. با اين گونه بخشش که صوری و برای فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمی شود.

س ۸۵۸. شخصی برای رفتن به حج استحبابی مبلغی را به حساب سازمان حج واريز کرده، ولی قبل از تشرف به زيارت خانه خدا، فوت نموده است، اين مبلغ چه حکمی دارد؟ آيا مصرف کردن آن در نيابت از حج ميت واجب است؟ آيا خمس به آن تعلّق می گيرد؟
ج. فيش حج که در قبال مبلغی که به حساب سازمان حج واريز کرده، دريافت نموده، به قيمت فعلی اش از ترکه ميت محسوب می شود، و ميت اگر حج برذمّه ندارد و وصيت به حج هم نکرده، صرف آن در حج نيابی برای ميت واجب نيست، و خمس آن اگر پرداخت نشده باشد، در فرض سؤال واجب است پرداخت شود.

س ۸۵۹. باغ پدری از طريق بخشش يا ارث به پسرش منتقل شده است، آن باغ هنگام هديه يا انتقال به او بابت ارث، قيمت زيادی نداشت، ولی در حال حاضر قيمت آن هنگام فروش با قيمت قبلی آن تفاوت زيادی کرده است، آيا به آن مقدار زيادی که بر اثر افزايش قيمت حاصل شده، خمس تعلّق می گيرد؟
ج. ارث و هبه و پول فروش آن ها خمس ندارد، هرچند قيمت آن ها افزايش يافته باشد، مگر اين که نگهداری آن به قصد تجارت و زياد شدن قيمت باشد؛ كه در اين صورت، پس از فروش بنابر احتياط واجب بايد خمس ارزش افزوده آن پرداخت شود.

س ۸۶۰. اداره بيمه مبلغی را بابت هزينه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در همين روزها به من پرداخت شود، آيا به اين مبلغ خمس تعلّق می گيرد؟
ج. اگر از درآمد هزینه کرده اید و بعد بیمه آن را برمی گرداند خمس دارد.

س ۸۶۱. آيا به پولی که از حقوق ماهيانه ام برای خريد لوازم ازدواج در آينده، پس انداز می کنم، خمس تعلّق می گيرد؟
ج. اگر عين پولی را که بابت حقوق ماهيانه می گيريد، پس انداز می کنيد، بايد سر سال خمس آن پرداخت شود، مگر آن که بخواهيد تا چند روز آينده صرف خريد لوازم ضروری ازدواج نماييد.

س ۸۶۲. در کتاب «تحريرالوسيله» آمده است که مهريه زن خمس ندارد و فرقی بين مهريه مدت دار و بدون مدت گذاشته نشده است، اميدواريم آن را توضيح فرماييد.
ج. در عدم وجوب خمس مهريه فرقی بين مهريه مدت دار و بدون مدت و بين پول نقد و کالا وجود ندارد.

س ۸۶۳. دولت در ايام عيد به کارمندان خود اجناسی را به عنوان عيدی داده که مقداری از آن تا سر سال باقی مانده است. با توجه به اين که عيدی کارمندان خمس ندارد، ولی چون ما در برابر اين اجناس مقداری پول پرداخت کرده ايم، لذا آن چه به ما داده می شود هديه به معنای دقيق آن نيست، بلکه با قيمت کمتری در برابر عوض داده شده است، آيا خمس آن مقدار از کالا که در برابر آن پول پرداخت شده، بايد داده شود؟ يا اين که بايد قيمت واقعی آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و يا چون عيدی است، هيچ گونه خمسی ندارد؟
ج. در فرض مذکور نظر به اين که قسمتی از اجناس در واقع از سوی دولت مجانی به کارمند داده می شود و در برابر قسمتی پول دريافت می کنند، فلذا از کالای باقی مانده به نسبت مقداری که پول در برابر آن پرداخت نموده ايد، واجب است که خمس عين اجناس باقی مانده يا قيمت فعلی آن را بپردازيد.

س ۸۶۴. شخصی فوت نموده و هنگام حيات، خمسی را که بر ذمّه اش بوده در دفتر خود يادداشت کرده و تصميم به پرداخت آن داشته است، در حال حاضر بعد از فوت وی همه افراد خانواده او به استثنای يکی از دخترانش از پرداخت خمس خودداری کرده و در ترکه متوفّی برای مخارج خود و ميت و غير آن، تصرّف می کنند، خواهشمنديم نظر خود را در رابطه با مسائل زير بيان فرماييد:
۱. تصرّف در اموال منقول و غيرمنقول متوفّی توسط داماد يا يکی از ورّاث او، چه حکمی دارد؟
۲. غذا خوردن داماد يا يکی از ورثه در خانه او چه حکمی دارد؟
۳. تصرّفات قبلی اين افراد در اموال ميت و غذا خوردن آن ها در خانه متوفّی چه حکمی دارد؟
ج. اگر ميّت وصيت کند که مقداری از دارايی او به عنوان خمس پرداخت شود يا ورثه يقين پيدا کنند که وی مقداری خمس بدهکار است، تا وصيت ميت و يا خمسی را که بر عهده دارد از ما ترک او ادا نکنند، نمی توانند در ترکه او تصرّف نمايند، و تصرّفات آنان قبل از عمل به وصيت وی يا پرداخت دين او، نسبت به مقدار وصيت يادين در حکم غصب است و نسبت به تصرّفات قبلی نيز ضامن هستند.
 
 http://www.leader.ir
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار