استان سمنان
عملیات پایش و بررسی برنامه عملیاتی سال 95 اداره کل اوقاف استان سمنان با حضور قائم مقام محترم سازمان
سه شنبه 14 دی 1395